Hra v životě dítěte – definice hry Miminka a děti, Rodina

V dnešním článku (a v několika následujících), týkajícím se výchovy dětí, se zamyslíme nad významem hry v životě dítěte.

hra
ilustrační foto: pixabay.com – AnnaER

Jsem toho názoru, že chceme-li být dobrými vychovateli svých dětí, musíme se znovu „stát dětmi“. Musíme znovu proniknout do způsobů jejich myšlení, naučit se znovu milovat tak, jako milují děti, znovu důvěřovat tak, jako důvěřují děti, musíme být znovu těmi, kteří se spíše učí, než poučují, kteří více pozorují, než hodnotí, a když hovoříme o hře v dětském životě, musíme být také těmi, kteří si znovu hrají.

Hra je nepochybně pro správný vývoj dítěte důležitá. Zamysleli jsme se někdy nad významem hry? Přemýšleli jsme někdy, jaké fuknce hra plní? Čím je pro dítě důležitá?

Dříve, než se pokusíme zodpovědět si výše uvedené otázky, bychom se měli zamyslet nad tím, co to vlastně hra je. Měli bychom se tento pojem pokusit definovat.

Budeme-li pátrat po přesné definici pojmu hry, nenajdeme ji. Neexistuje jedno jediné vysvětlení toho, co to je hra. Různí autoři určují hranice hry různě. Pro ilustraci uvedu několik typů takovýchto charakteristik.

Holandský filozof J. Huizinga (1872-1945), říká: „Hra je dobrovolná činnost, která je vykonávána uvnitř pevně stanovených časových a prostorových hranic, podle dobrovolně přijatých, ale bezpodmínečně závazných pravidel, která má svůj cíl v sobě samé a je provázena pocitem napětí a radosti a vědomím „jiného bytí“ než je „všední život“. (HUIZINGA, J: O původu kultury ve hře: Homo ludens (Orig.). s. 9.)

M. Zapletal odkazuje také na jednoho z největších znalců hry v Rusku, V. Vsevolodskij-Gerngrose, který vymezil obsah slova hra takto: „Hrou nazýváme druh společenské praxe, který existuje v aktivním napodobování libovolného životního jevu v celku nebo v jeho části, mimo reálnou praktickou situaci; sociální význam hry spočívá v její výcvikové úloze na raných stupních vývoje člověka a v úloze kolektivizující.“

V již zmíněné Velké encyklopedii her vyčteme také definici psychologa D. El´konina, která zní: „Hra u člověka je takové zobrazování lidské činnosti, při kterém se z ní odděluje její sociální, skutečně lidská podstata – její úlohy a normy vztahů mezi lidmi.“ (ZAPLETAL, M.: Velká encyklopedie her: Hry v přírodě. s. 16-17).

Několik uvedených definic pojmu „hra“ ukazuje na rozmanitost této činnosti, tolik důležité zvláště v dětství. Je zřejmé, že se nám nikdy nepodaří hru svázat do pevných hranic přesné definice, přesto nám pokusy o to mohou pomoci uvědomit si, že hra tvoří důležitou součást lidského života a že zasahuje do mnoha jeho oblastí.

Prameny:
HUIZINGA, J.: O původu kultury ve hře: Homo ludens (Orig.). 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1971.
ZAPLETAL, M.: Velká encyklopedie her: Hry v přírodě. 1.vyd. Praha: Olympia,1985.