Syndrom vyhoření v práci a v osobním životě Práce, podnikání, Rodina

Angelika Kallwass je psycholožka a psychoterapeutka, která má dlouholeté zkušenosti z obchodní firmy a z práce v médiích.

vyhoření
ilustrační foto: pixabay.com – geralt

Jak už název publikace napovídá, autorka v ní popisuje jeden z psychických následků, vyplývajícího z uspěchaného životního stylu, který je typický pro moderní společnost – syndrom vyhoření. Sama autorka tento fenomén charakterizuje jako „stav extrémního vyčerpání, vnitřní distance, silného poklesu výkonnosti a různých psychosomatických obtíží“ (KALLWASS, A., 2007, s. 9).

Celá kniha je sestavena ze životních příběhů mnoha lidí, kteří buď syndromem vyhoření trpí, či jsou v jeho počáteční fázi. Na konkrétních příkladech může čtenář pozorovat, co všechno může vést ke stavu fyzického i psychického vyčerpání, jaké následky má syndrom pro postižené samotné, ale také pro jejich spolupracovníky, přátele, a především blízké.

Syndrom vyhoření je v knize nahlížen ze dvou úhlů. První část publikace hovoří o vyhoření v zaměstnání, zatímco druhá se zabývá syndromem vyhoření v osobním životě.

Sama autorka rozděluje případové studie, obsažené v knize, na tři oblasti života, v nichž se potíže, související se syndromem vyhoření, projevují. Je to oblast pracovní, oblast soukromého života a oblast duševní. Dodává, že všechny tyto oblasti se navzájem prolínají a ovlivňují (srov. KALLWASS, A., 2007, s. 10-11).

V knize jsou popisovány příčiny syndromu vyhoření, jeho projevy, jak ve fyzické, tak ve psychické stránce člověka, i rady pro okolí postiženého, jak mají k člověku trpícímu syndromem přistupovat. Každá kazuistika je v závěrečné části doplněna také o návrh terapie.

Publikace je určena jak lidem, kteří se cítí pracovně vytíženi, či na sobě pozorují příznaky únavy, tak i těm, kteří se o jev syndromu vyhoření zajímají, či mají ve svém okolí někoho, kdo jím trpí.

Konkrétní případy mohou čtenářům lépe přiblížit příčiny i příznaky syndromu vyhoření a mohou jim samotným pomoci najít řešení ze svých vlastních obtíží, nebo je informovat o tom, čemu se mají vyvarovat, aby se nestali sami obětí tohoto stavu.

Úplná citace:

KALLWASS, A.: Syndrom vyhoření v práci a v osobním životě. Praha: Portál, 2007. 144 s.

ISBN 978-80-7367-299-7.