Význam hry v životě dítěte Miminka a děti, Rodina

Už jsme se pokusili definovat hru, udělali jsme si stručný přehled o jejím historickém vývoji. Zamysleme se nyní nad jejím významem v životě dítěte.

hra
ilustrační foto: pixabay.com – StartupStockPhotos

Podle V. Mišurcové a kol. se hrou se rozvíjejí všechny stránky lidské osobnosti (tělesná, duševní i duchovní). Hra je tedy významným pedagogickým prostředkem. (Srov. MIŠURCOVÁ, V., FIŠER, J., FIXL,V.:  Hra a hračka v životě dítěte. s. 31.)

Podle jiného autora je hra způsobem, jakým se člověk učí. H. H. Deissler říká, že malý člověk se učí každou hrou. (DEISSLER, H. H.: Každodenní problémy v mateřské škole. s. 40.)

Skrze hru děti mohou poznávat různé životní situace a mohou se ve hře naučit řešit je. H. Deissler dále mluví o tom, že děti při hře zakoušejí rozvoj svých tvořivých sil a proměnu svých nápadů kvůli materiálním a jiným omezením. Tato zkušenost je pro ně přínosná i pro budoucí život. Děti by podle výše jmenovaného autora měly mít možnost rozhodnout o tom, jaká hra se bude hrát (Deissler píše o dětech v mateřské škole, ale můžeme tento názor aplikovat i třeba na rodinu. Měli bychom dát dětem vždy na výběr z více alternativ.),  taková svoboda prý upevňuje dětské sebevědomí.

Děti se při hře neučí jen konkrétní dovednosti (počítání, písmenka, zavazování tkaničky…), ale především se také učí umění žít, řešit problémy a překonávat překážky, což jsou základy pro život v dospělosti.

V již vícekrát zmiňované knize Hra a hračka se můžeme dočíst, že hra vyvěrá z biologické a psychologické podstaty dítěte a je jeho základní životní potřebou. Hra, zaměřená na tělesnou stránku člověka, podporuje růst a tělesný rozvoj dítěte, upevňuje jeho zdraví a zdatnost.

Hra významně ovlivňuje také estetické cítění člověka ( hry uplatňující zpěv, výtvarné činnosti). Učí též získávat si kladný vztah k práci a povinnosti. Vždyť i nepříjemná práce se může stát hrou. Pokud dítěti práci zpříjemníme hrou či soutěží, udělá ji rádo a bez zbytečných hádek.

Vidíme, že hra má kladný význam pro různé oblasti lidského života. Je na rodičích a vychovatelech, aby dokázali tuto zábavnou činnost využít ke prospěchu dětí.

Prameny:
DEISSLER, H. H.: Každodenní problémy v mateřské škole. Praha: Portál, 1994. ISBN 80-7178-010-3.

MIŠURCOVÁ, V., FIŠER, J., FIXL, V.: Hra a hračka v životě dítěte. 1.vyd. Praha: SPN, 1980.