Fyzická intimita Rodina, Sex a vztahy

Poslední oblastí intimity, kterou zmíníme, je intimita fyzická. Opět se zastavíme nad názory Garyho Chapmana, který mluví o rozdílném pojetí fyzické intimity ze strany muže a ženy. Je logické, že muži i ženy pojímají sexuální intimitu jinak. Muži nejčastěji zdůrazňují tělesné aspekty sexuální důvěrnosti. Zatímco ženy přistupují k sexuální intimitě s důrazem na citovou složku. Chceme – li sdílet sexuální intimitu, musíme tyo rozdíly chápat a reagovat na ně, zdůrazňuje Gary Chapman.

intimita - žena
ilustrační foto: pixabay.com – Greyerbaby

Manžel se musí naučit, že má respektovat manželčinu citovou potřebu lásky, ona musí brát ohledy na fyzický aspekt jeho sexuality. Podle něj, dvojice nalezne sexuální intimitu v případě, že se bude soustředit na to, aby ze sexuálního prožitku učinila vzájemný skutek lásky a dá si tu práci, aby se naučila, jak si vzájemně může poskytovat potěšení. (CHAPMAN, G. Pět znaků láskyplné rodiny. s. 48).

Všimněme si, že výše zmíněný autor chápe sexuální prožitek jako „vzájemný skutek lásky“, nikoliv jako způsob, jak  si „užít“, jak uspokojit své potřeby, apod. Dnešní společnost se zaměřila na sexualitu pouze jako na prostředek k získání fyzického uspokojení sebe sama. Takovéto chápání fyzické intimity je ovšem velmi zúžené a omezené. Musíme si uvědomit, že fyzické spojení muže a ženy v sobě zahrnuje všechny roviny, o kterých jsme dosud v souvislosti s manželskou intimitou mluvili. Všechny oblasti intimity jsou navzájem provázané a nelze uvažovat jednu bez vlivu druhé. Omezováním sexuality pouze na slast a na vlastní uspokojení  se partneři okrádají o bohatství, které fyzická intimtia skrývá. Ta v sobě zahrnuje podle mého názoru intimitu intelektuální v tom smyslu, že znám dobře svého partnera, s nimž chci prožít chvíle fyzické blízkosti, dále se bezpochyby dotýká oblasti citové, neboť se jedná o hluboké citové prožitky. Navíc, pokud vím, jak manžel/ka prožívá určité projevy náklonnosti,  po čem touží, mohu ho/ji tím obdarovat.  Sexuální blízkosti není cizí ani intimita sociální, vždyť do této patří mimojiné všechny společné zážitky manželů. A sexuální prožitky jsou těmi nejdůvěrnějšími společnými zážitky obou partnerů. A v neposlední řadě zahrnuje fyzická intimita i duchovní blízkost. Jsme lidé jak tělesní, tak duševní a naše tělesné prožitky jsou pevně provázany s těmi duchovními a naopak. Po duchovní stránce mohou partneři, prožívající intimní chvíle v oblasti lidské sexuality, zakoušet vyšší stav jednoty než obvykle.

Podle mého názoru tedy nelze oddělit fyzickou intimitu od ostatních oblastí života. Pokud to uděláme, neprožijeme fyzickou blízkost se svým manželem /kou v plnosti, tak jak je sexualita zamýšlena – má být darem pro oba partnery. Nemá být jen přijímáním projevů lásky od druhého, ale také dáváním se. Má být vydáváním se všanc partnerovi, kterého znám po stránce intelektu i jeho pocitů, s nimž prožívám všední i nevšední dny a se kterým společně vnímám i jevy člověka přesahující. Jedině tak bude sexuální intimita skutečnou jednotou s tím druhým a skutečným projevem lásky k němu. Jedině tak bude manželský vztah prožíván v plnosti a bude zdravým základem šťastné rodiny.